Başlangıç » Eğitim » 2012-2013 10 Sınıf Edebiyat Fırat Yayınları 59-60-63-64-65-66 Sayfa Cevapları

2012-2013 10 Sınıf Edebiyat Fırat Yayınları 59-60-63-64-65-66 Sayfa Cevapları

reklam

13 Ekim 2012 Eğitim Yorum yapın


reklam

2012-2013 10 Sınıf Edebiyat Fırat Yayınları 59-60-63-64-65-66  Sayfa Cevapları, Lise 2 10 edebiyat Edebiyat Fırat Yayınları 59-60-63-64-65-66  Sayfa Cevaplarını sizlere sunuyoruz.  Sizlerde kendi elinizdeki cevapları bizlerle paylaşmak istermisiniz.

II. ÜNİTE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Aşağıdaki destanlardan hangisi birlikte verildiği ulusa ait değildir?

A. Manas – İran

B. Ramayana – Hint

C. Nibelungen – Alman

D. Kalevala – Fin

E. Ergenekon – Türk

(1997 – ÖYS)

CEVAP:A

 

2. Sözlü edebiyatın özelliklerinin verildiği aşağıdaki bilgilerden doğru olanları işaretleyiniz.

Bu dönemde Türkler Şamanizm, Manihaizm, Budizm gibi dinlerin etkisindedir.
XXX Bu dönem edebiyatı biçim, dil ve içerik yönünden ulusaldır.
XXX Bu dönem edebiyat ürünleri halkın ortak malıdır yani söyleyeni belli değildir.
Bu dönem edebiyatı yazının bulunmasıyla sona ermiştir.
XXX Bu dönem ürünleri, müzik eşliğinde söylenir.

 

3. Sözlü edebiyat nazmı hakkında verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A. Nazım birimi beyittir.

B. Serbest ölçü kullanılmıştır.

C. Daha çok tam uyak ve redif kullanılmıştır.

D. Şiirler, sözlü olarak söylenmiştir.

E. Kullanılan dil, yabancı sözcüklerle örülüdür.

CEVAP:D

 

4. Alp Er Tunga öldü mü

Issız acun kaldı mu

Ödlek öçin aldı mu

Emdi yürek yırtılır.

Aşağıdaki yargılardan hangisi, yukarıdaki dörtlüğe ait değildir?

A. 7′li hece ölçüsüyle yazılmıştır.

B. İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatına ait “sagu”dur.

C. Uyak düzeni aaab’dir.

D. Şölen adı verilen yas törenlerinde söylenir.

E. Kopuz eşliğinde söylenir.

CEVAP:D

 

5. Aşağıdaki noktalı yerlere uygun sözcükleri yazarak cümleleri tamamlayınız.

SAĞULARA halk edebiyatında ağıt adını alır.

DESTAN, toplumu derinden etkileyen savaş, göç ve doğal afetler vb.nin anlatıl­dığı uzun, manzum öykülerdir.

 

6. Aşağıdaki cümlelerin başına yargı doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

( D ) Oğuz Kağan Destanı, Şu Destanı, İlyada ve Odysseia Destanı doğal destanlardır.

( D ) “Üç Şehitler Destanı” (Fazıl Hüsnü Dağlarca) yapma destandır.

( D ) Koşuklar, sığır (av törenleri) ve şölen (kurban törenleri) adı verilen törenlerde söylenir.

( Y ) Samanların görevi, sadece kopuz eşliğinde şiir söylemektir.

 

7. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğal destanlara ait değildir?

A. Ulusların tarih sahnesine nasıl çıktıklarını anlatan uzun ürünlerdir.

B. Çoğunlukla manzum edebî ürünlerdir.

C. Destanlardaki olaylar ve kişiler olağanüstüdür.

D. İnsanların olağanüstü olaylara inandıkları çağda oluşmuş ürünlerdir.

E. Söyleyeni belli olan ürünlerdir.

CEVAP:E

 

8. Aşağıda verilen kelimelerden birbiriyle ilgili olanları eşleştiriniz.

a. Göktanrı ( c ) Mitolojik öğeler

b. Sagu ( ç ) Koşma

c. Destan ( a ) Köktürkler

ç. Koşuk ( b ) Ağıt

 

9. Aşağıda verilen destanlardan bir grup oluşturulursa hangisi dışarıda kalır?

A. Alp Er Tonga Destanı

B. Oğuz Kağan Destanı

C Göç Destanı

D. Manas Destanı

E. Şu Destanı

CEVAP:D

 

10. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin kullandıkları alfabelerden değildir?

A. Arap alfabesi

B. Uygur alfabesi

C.Göktürk alfabesi

D. Mani alfabesi

E. Latin alfabesi

CEVAP:D

 

Konu İlk Bölüm İçeriği :10 edebiyat 2.ünite sonu değerlendirme soruları, 10.sınıf edebiyat kitabı cevapları fırat yayıncılık, fırat yayıncılık 2012-2013, fırat yayıncılık edebiyat cevapları, fırat yayınları edebiyat cevapları, türk edebiyatı kitabı sayfa 59-60 arası cevapları

 

1. XI – XII. Yüzyıllarda İslamiyet ve Türk Kültürü

HAZIRLIK

1.Türk kültürü ve medeniyeti konusunda yazılmış eserlerden “İslam uygarlığının, İslamiyet sonrası Türk kültürüne etkileri” hakkında bilgi edininiz.

1.Türkler İslamiyet’i kabul ettikten sonra sosyal, siyasi, edebi… olarak her alanda İslam uygarlığının etkisi görülmeye başlandı. Eskiden cihangir duygusu ile Alp tipi varken yerini Alperen tipine bırakmıştır. Amaç bu sefer bütün dünyayı ele geçirip yönetmek değil, bütün dünyaya İslam’ı anlatmak ve yaşatmak olmuştur. Yerleşik hayata geçmeler daha hızlı oldu. En fazla etki de edebiyat alanında oldu. Artık edebiyatımızda İslami literatür girmeye başladı. Allah, peygamber, namaz, oruç gibi kelimeler şiirde kullanılmaya başladı. Yaşamlarında değişiklik çok olmuştur, alfabeleri değişmiş, edebiyatlarında Arap ve Farsça kelimeler ortaya çıkmış, kullanılan manzumlar değişmiştir.

 

2. Üç gruba ayrılınız. Grup sözcülerinizi belirleyiniz. Grup olarak İslamiyet’in kabulüyle birlikte Türklerin sosyal, siyasi ve kültürel hayatındaki değişimlerden biri hakkında bilgi edininiz.

2. Türkler İslâmiyet’i kılıç zoruyla değil, kendi rızalarıyla kabul etmişlerdir. Şüphesiz bu dini seçmelerinin en önemli sebebi, eski Türk inancı ve anlayışı ile İslâmiyet arasında birçok benzerlik bulunmasıdır:

a-Eski Türk dini, Gök-Tanrı inancı adıyla bilinmektedir. Bu inanışa göre Türkler, İslâmiyet’teki gibi tek bir Allah’a inanıyor ve O’na Tanrı (Tengri) diyorlardı. İslâmiyet’te Esmâ-i hüsnâ denilen Allah’ın sıfatlarından bazıları, eski Türk inancında da mevcuttu.

b-Ahiret ve ruhun ölmezliği, her iki inançta da mevcuttu. Türkler cennet için uçmağ (uçmak), cehennem için tamu sözünü kullanmaktaydı.

c-İslâmiyet’te olduğu gibi Gök Tanrı inanışında da Tanrıya kurban sunuluyordu.

d-İslâmiyet’teki gaza ve cihât ile Türklerin dünya üzerinde töreyi hâkim kılmak için yaptıkları savaşlar benzer mahiyettedir. İslâm anlayışına göre savaş sonunda elde edilen ganimet helâldir. Türklerde ise aynı şekilde yağma geleneği vardır.

e-İslâmiyet’in telkin ettiği ahlakî kurallar, Türk anlayışına da uygun düşmektedir.

Türkler tarih boyunca çeşitli dinlere girmişlerdi. Ancak bu dinler halk arasında değil daha çok idareci kesimde kabul görmüştü. Buna rağmen İslâmiyet dışındaki dinlere girenler Türklüklerini koruyamamışlardır. İslâm dini, millî yapıya uygun olduğu içindir ki Türkler kitleler hâlinde bu dini kabul etmişler ve Türklüklerini korumuşlardır.

 

3. “Atebetü’l Hakayık” ve yazarı hakkında bilgi edininiz.

3. ATABET’ÜL HAKAYIK

 • 12.yyde ‘’Edip Ahmet Yükneki’’ tarafından kaleme alınmıştır.
 • Eser Sipehsalar Mehmet Bey adlı birine sunulmuştur.
 • Atabet’ül Hakayık ‘’hakikatler eşeği’’ anlamına gelir.
 • Aruz vezniyle mesnevi tarzında yazılmıştır.
 • Didaktik bir eserdir.
 • Cömertlik, doğruluk, ilim gibi konular işlenmiştir.
 • Eserde 46 beyit ve 101 dörtlükten meydana gelmiştir.
 • Dörtlükler manilerdeki gibi aaxa şeklinde kafiyelenmiştir.
 • Eserin dili biraz ağıdır.Arapça ve Farsça kelimelere rastlanır.
 • Hakaniye lehçesiyle yazılmıştır.

 

4. Arapça ve Farsçanın ünlü ve ünsüzler açısından Türkçeden farklı yönlerini öğreniniz.

4. Arapça ünlüler açısından benzese de ünsüzler açısında Farsçada aynı zamanda p,ç,j gibi ünsüzler bulunmaktadır. Ama Arapçadaki uzun ünlüler Farsçada da bulunmaktadır.

 

5. Başka birinin hoşunuza giden bir yönünü örnek aldığınız oldu mu? Nedenleriyle açıklayınız.

5. Cevabı size kalmış..

6. Uygarlıklar arası etkileşimin toplum hayatında ne tür değişimlere yol açacağı konusunda düşüncelerinizi açıklayınız.

6. Uygarlıkların birbiriyle etkileşim içinde olması kaçınılmazdır ve buna kimse de karşı gelemez ama toplumlar birbirlerinin etnik, dini, kültürel yapısını değiştirecek, asimile edecek kadar etkileşime girme toplumların zaman içerisinde yok olmasına kadar gidebilmektedir. Özellikler birçok toplumuna tarih sahnesinde yok oluşunun başlangıcı kendi dillerini unutmaları ya da kullanmamalarıyla başlamaktadır. Dilini unutan toplum her şeyinin unutur.

 

İNCELEME

1. metin

Andın song oğuz kağan

Ogullanga yurtın eliştürüp birdi. / Takı tedi kim:

Ay oğullar, köp men aşdum,

Uruşgular köp men kördüm

Çıda bile ok köp atdum,

Aygır birle köp yürüdüm;

Düşmanlarnı ıglagurdum, dostlarumnı men

Kültürdüm, kök tengrige men ötedim;

Senlerge bire men yurdum, tep tedi.

 

Günümüz Türkçesiyle

Sonra Oğuz Kağan oğullarına yurdunu üleştirip verdi ve:

“Ey oğullarım, ben çok aştım; çok vuruşmalar gördüm; çok kargı ve çok ok attım; atla çok yürüdüm; düşmanları ağlattım; dostlarımı güldürdüm. Ben Gök Tanrı’ya (borcumu) ödedim. Şimdi yurdumu size veriyorum.” dedi.

 

2. metin

Günümüz Türkçesiyle

Kün tengri yarukın teg köküzlügüm bilgem Gün Tanrı ışığı gibi göğüslüm bilgem,

Kün tengri yarukın teg köküzlügüm bilgem Gün Tanrı ışığı gibi göğüslüm bilgem;

Körtle tözün tengrim külügüm küzünçüm Güzel (ve) asil Tanrım, ünlüm, koruyanım!

Körtle tözün tengrim burkanım bulunçsuzum Güzel (ve) asil Tanrım, Buda’m, bulunmazım!

Aprın Çor Tigin

 

3. metin

ATEBETÜ’L HAKAYIK

Günümüz Türkçesiyle

Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim

Tanrı’nın Medhi Hakkında Tanrı’nın Medhi Hakkında

İlahi öküş hamd ayur men sanga Tanrım, (daima) sana çok hamdederim.

 

Sening rahmetingdin umar men onga (Daima) senin rahmetinden hayır umarım.

Senâmu ayugay seza bu tilim Dilim senayı, (sana) layık bir şekilde, söyleyebilir mi?

 

Unarça ayayın yarı bir manga Olanca kudretimle söyleyeyim; bana yardım et.

Peygamberin Medhi Hakkında Peygamberin Medhi Hakkında

 

Eşit emdi kaç söz habib fazlındın Şimdi Peygamberin fazlından birkaç söz dinle;

Ukuş huş yititip sözümni anga Akıl ve dikkatini bileyip sözümü anlamaya çalış.

 

Ol ol halk talusı kişi kutlugı O yaradılanların (en) seçkini ve insanların (en) kutlusudur;

Törütmişte yok bil anga tuş tenge Bil ki yaradılanlar arasında onun eşi ve dengi yoktur.

 

Resuller örüng yüz bu olyüzke köz Resuller beyaz bir yüzdür; o ise bu yüzün gözüdür;

Ya olar kızıl eng bu engke menge Yahut onlar al yanaktır; o ise bu yanağın benidir.

Edip Ahmet Yüknekî

 

1. Okuduğunuz birinci metinden hareketle Türklerin günlük yaşayışı, devlet yönetimi, dinî inancı hakkında bilgi veriniz.

1. Kağanlıkla yönetiliyor. Topraklar kağanın çocukları arasında paylaştırılıyor. Savaşçı bir millet oldukları ve ok ile kargı kullanıyorlar. Göktanrı inancına sahipler.

 

2. İkinci metinde eski Türklerin hangi inancının izleri olduğunu açıklayınız.

2. Uygur Türklerine ait bir metin olup Budizm etkisin görülmektedir.

 

3. a. “Atebetü’l Hakayık” ve yazarı hakkında edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınıza aktarınız.

a. ATABET’ÜL HAKAYIK

 • 12.yyde ‘’Edip Ahmet Yükneki’’ tarafından kaleme alınmıştır.
 • Eser Sipehsalar Mehmet Bey adlı birine sunulmuştur.
 • Atabet’ül Hakayık ‘’hakikatler eşeği’’ anlamına gelir.
 • Aruz vezniyle mesnevi tarzında yazılmıştır.
 • Didaktik bir eserdir.
 • Cömertlik, doğruluk, ilim gibi konular işlenmiştir.
 • Eserde 46 beyit ve 101 dörtlükten meydana gelmiştir.
 • Dörtlükler manilerdeki gibi aaxa şeklinde kafiyelenmiştir.
 • Eserin dili biraz ağırdır. Arapça ve Farsça kelimelere rastlanır.
 • Hakaniye lehçesiyle yazılmıştır.

 

b. XII. yüzyıla ait “Atebetü’l Hakayık”tan alınan bölümden hareketle yazarın İslam inancını esere nasıl yansıttığını açıklayınız.

b. Öncelikle esere “Bismillahirrahmanirrahim” diyerek başlaması İslam inancının etkisidir. Eserde Allah’tan, onun rahmetinden bahseder ona hamd etmesi yine İslam inancının etkisidir. Mehdi, peygamber, resul gibi kelimelerle bu düşünce daha da pekiştirilmiştir.

 

4. Aprın Çor Tigin ve Edip Ahmet’e ait nazım parçalarını birim ve ölçü olarak karşılaştırınız. Hangi kültürlere ait olduklarını açıklayınız.

4. Aprın Çor Tigin yazdığı metinde nazım birimi dörtlük olup hece ölçüsü kullanılmıştır. Budizmin etkisi vardır.

Edip Ahmet’e ait eserde ise nazım birimi beyit olup aruzla yazılmış ve İslam uygarlığının etkisi vardır.

 

5. a. Arapça ve Farsçanın ünlü ve ünsüz yönünden Türkçeden farklılıklarını belirtiniz.

a. 4. Arapça ünlüler açısından benzese de ünsüzler açısında Farsçada aynı zamanda p,ç,j gibi ünsüzler bulunmaktadır. Ama Arapçadaki uzun ünlüler Farsçada da bulunmaktadır.

 

b. “Atebetü’l Hakayık”tan alınan beyitlerde “tilim -» dilim, köz -» göz” kelimelerindeki ses değişimleri ve “sena, resul” kelimelerindeki uzun ünlülerden hareketle dildeki değişimin nedenlerini açıklayınız.

b. “tilim -» dilim, köz -» göz” sözcüklerindeki değişim sadece harf değişimidir bu bir milletin kendi içerisinde diğer toplumlardan etkilenmesi söz konusu olmasa bile buna rastlamak mümkündür ama sena ve resul kavramlarının dile girmesi İslam inancının etkisiyle olur. Sena kelimesindeki a sesinin uzun a (â) şeklinde olması gerekmektedir. Oysa ki Türkçede uzun a (â) yoktur. Bu durum başka dilin etkisiyle olur.

 

c. Bu uzun ünlülerin aruz ölçüsüyle ilgisini açıklayınız.

c. Hece ölçüsü hecelerin sayı değeriyle ilgili iken aruz ölçüsünde önemli açık ve kapalı hecelerle uzun ünlülerin bulunması ile ilgilidir. Aruz ölçüsünde önemli olan ses değerlerinin aynı ritim içerisinde başlayıp bitmesidir. Rahat kullanılabilmesi için bol miktarda uzun ünlüye ihtiyacı olan bu ölçü, aslında Türkçe’nin kelime yapısına uygun değildir. Bu yüzden Aruzu ilk defa kullanan Karahanlılar Türkçe’nin kelimelerini bozarak kısa heceleri uzun okuma yoluna gitmişlerdir. Zamanla bu da yeterli olmamış; şairler, Arapça ve Farsça kelimeleri sık sık kullanmaya başlamışlardır.

 

YORUMLAMA – GÜNCELLEME

1. a. Türk kültürü ve medeniyeti konusunda yazılmış eserlerden “İslam uygarlığının, İslamiyet sonrası Türk kültürüne etkileri” hakkında edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınıza aktarınız.

a. Türkler İslamiyet’i kabul ettikten sonra sosyal, siyasi, edebi… olarak her alanda İslam uygarlığının etkisi görülmeye başlandı. Eskiden cihangir duygusu ile Alp tipi varken yerini Alperen tipine bırakmıştır. Amaç bu sefer bütün dünyayı ele geçirip yönetmek değil, bütün dünyaya İslam’ı anlatmak ve yaşatmak olmuştur. Yerleşik hayata geçmeler daha hızlı oldu. En fazla etki de edebiyat alanında oldu. Artık edebiyatımızda İslami literatür girmeye başladı. Allah, peygamber, namaz, oruç gibi kelimeler şiirde kullanılmaya başladı. Yaşamlarında değişiklik çok olmuştur, alfabeleri değişmiş, edebiyatlarında Arap ve Farsça kelimeler ortaya çıkmış, kullanılan manzumlar değişmiştir.

 

b. İslamiyet’in kabulüyle birlikte Türklerin sosyal, siyasi ve kültürel hayatındaki değişimlerden biri hakkında edindiğiniz bilgileri grup sözcünüz aracılığıyla arkadaşlarınıza aktarınız.

b. Türkler İslâmiyet’i kılıç zoruyla değil, kendi rızalarıyla kabul etmişlerdir. Şüphesiz bu dini seçmelerinin en önemli sebebi, eski Türk inancı ve anlayışı ile İslâmiyet arasında birçok benzerlik bulunmasıdır:

a-Eski Türk dini, Gök-Tanrı inancı adıyla bilinmektedir. Bu inanışa göre Türkler, İslâmiyet’teki gibi tek bir Allah’a inanıyor ve O’na Tanrı (Tengri) diyorlardı. İslâmiyet’te Esmâ-i hüsnâ denilen Allah’ın sıfatlarından bazıları, eski Türk inancında da mevcuttu.

b-Ahiret ve ruhun ölmezliği, her iki inançta da mevcuttu. Türkler cennet için uçmağ (uçmak), cehennem için tamu sözünü kullanmaktaydı.

c-İslâmiyet’te olduğu gibi Gök Tanrı inanışında da Tanrıya kurban sunuluyordu.

d-İslâmiyet’teki gaza ve cihât ile Türklerin dünya üzerinde töreyi hâkim kılmak için yaptıkları savaşlar benzer mahiyettedir. İslâm anlayışına göre savaş sonunda elde edilen ganimet helâldir. Türklerde ise aynı şekilde yağma geleneği vardır.

e-İslâmiyet’in telkin ettiği ahlakî kurallar, Türk anlayışına da uygun düşmektedir.

Türkler tarih boyunca çeşitli dinlere girmişlerdi. Ancak bu dinler halk arasında değil daha çok idareci kesimde kabul görmüştü. Buna rağmen İslâmiyet dışındaki dinlere girenler Türklüklerini koruyamamışlardır. İslâm dini, millî yapıya uygun olduğu içindir ki Türkler kitleler hâlinde bu dini kabul etmişler ve Türklüklerini korumuşlardır.

 

c. İslamiyet’in kabulünün ardından Türklerin sosyal, siyasi ve kültürel hayatındaki değişimle ilgili verilen kelimelerin karşılıklarını örnekteki gibi tabloya yazınız.

 

İslamiyet Öncesi (Destan Dönemi) İslamiyet Sonrası
Gök Tanrı Allah İnancı (İslam)
Kağan Hakan
Alp Alp Eren
dörtlük beyit
Işık motifi mehdi

 

Tablodaki değişikliklere başka neleri ekleyebileceğinizi belirtiniz.

 

2. Kültürel etkileşim, günümüzde kendini nasıl göstermektedir? Örnekler vererek açıklayınız.

2. Günümüzde kültürel etkileşim Batılılaşma olarak devam etmektedir. Artık doğu kültürü örnek alınmaktan ziyada Batı yaşam tarzı benimsenmiştir. Bu da kültürel değişimi hızlandırmıştır.

3. Kültürel etkileşimin olumlu ve olumsuz yönlerini anlatan bir paragraflık yazı hazırlayınız. Yazınızı arkadaşlarınıza okuyunuz.

3.

DEĞERLENDİRME

1. Aşağıdaki noktalı yerlere uygun sözcükleri yazarak cümleleri tamamlayınız.

 • Eski Türkler, İslamiyet’in kabulüyle yeni bir KÜLTÜRÜN etkisi altına girmiştir.
 • Türklerin Gök Tanrı inancından sonra İslamiyet’i kabulü kolay olmuştur. Çünkü her ikisinde de tek TEK TANRI İNANCI VARDIR.

 

2. Aşağıdaki cümlelerin başına yargı doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

( D ) Türkler, İslamiyet’in kabulüyle göçebe, bozkır hayatından yerleşik hayata geçmiştir.

( Y ) İslamiyet’le birlikte Türk dili, Arap ve Fars dillerinden etkilenmemeye gayret göstermiştir.

( Y ) İslami dönemde, Türklere özgü nazım birimi olan beyit, dörtlük olarak değişmiştir.

( Y ) Eski Türklerin alfabesinde uzun ünlüler de vardı.

3. I. Köktürkler

II. Uygurlar

III. Osmanlılar

IV. Karahanlılar

V. Selçuklular

İlkTürk-İslam devleti yukarıdakilerden hangisidir?

A. I B. II C. III D. IV E. V

CEVAP:D

 

4. Aşağıdaki kavramlardan hangileri birbiriyle ilgilidir?

I. İslamiyet

II. Hakan

III. Işık motifi

IV.Arap alfabesi

V.Budizm

 

A. I, III ve V

B. III, IV ve V

C. I, II ve IV

D. IV, II ve I

E. I, III ve IV

CEVAP: C

 

5. Aşağıdaki eserlerden hangisi İslamiyet’in etkisiyle yazılmıştır?

A. Alp Er Tunga Sagusu B. Atebetü’l Hakayık

C.Oğuz Kağan Destanı D.Şu Destanı

E. Ergenekon Destanı

CEVAP: B

 

6. Aşağıdaki kelimelerden birbiriyle ilgili olanları eşleştiriniz.

Köktürkler Köktürk alfabesi

 

Uygur Türkleri Budizm, Manihaizm

 

İslamiyet Karahanlı Devleti

 

7. Sizce, başka uygarlıkların bir milletin hayatına yansıması nasıl olmalıdır?

7.

Konu İkinci Bölüm İçeriği:10 edebiyat 3.ünite 11.ve 12.yüzyıl türk kültürü, 10.sınıf edebiyat kitabı cevapları fırat yayıncılık, fırat yayıncılık 2012-2013, fırat yayıncılık edebiyat cevapları, fırat yayınları edebiyat cevapları, türk edebiyatı kitabı sayfa 63-64-65-66 arası cevapları

Bir önceki makalemiz olan (AÖL) Açık Öğretim Lisesinden Nasıl Mezun Olabilirim başlıklı makalemizde Açık Öğretim Lisesi hakkında bilgiler verilmektedir.

reklam

Bir Cevap Yazın

DMCA.com